Central Asia Gateway

Merkezi Aziýany we halkara bazarlaryny birikdirmek

Import we eksport düzgünlerine ädimme-ädim yzygiderliginde serediň:

Gözle

Daşary söwda barada maglumat

Info Trade Central Asia Gateway (Merkezi Aziýa Derwezesi), Merkezi Aziýanyň çäklerinde, içine getirilip we daşynda äkidilip satylýan harytlaryň köpüsi üçin ygtyýarnamalar, deslapky resmileşdirme rugsatnamalar we resmileşdiriş işi boýunça ädimsaýyn gollanmalaryna gönüden-göni elýeterliligini üpjün edýär.

Central Asia Gateway (Merkezi Aziýa Derwezesi) özünde jemleýän maglumatlary gönümel Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň Milli Söwdany Ýeňilleşdiriş portallaryndan awtomatiki usulda alýar, hususan-da awtoulag, demir ýol, deňiz ýa-da howa ýollary ýaly ulagyň dürli görnüşleri üçin eksport, import we üstaşyr amallar barada maglumatlary görkezýär. Her bir amal üçin Central Asia Gateway öz ulanyjylara ýüz tutmaly şahslar, zerur resminamalar, görnüşler, baglanyşykly çykdajylar, kanuny esaslar we meseleleri çözmegiň ýollary barada maglumat berýär.

Sebitdäki serhetüsti söwdanyň talaplary barada aç-açan maglumat “gapydan - gapa” ýaly söwda amallaryny ýeňilleşdirýär we ulanyjylara Merkezi Aziýa geçelgelerinden netijeli peýdalanmaga mümkinçilik berýär.

Söwdagärler indi düzgünleriň we köp wagt talap edýän kagyzlaryň çylşyrymly gurluşynda kynçylyk çekmezler we diňe bir düwmä basmak arkaly maglumat alyp bilerler.

Söwda syýasatlarynyň sazlaşygyny goldamak

Central Asia Gateway maglumat merkeziniň kömegi bilen harytlaryň geçelgelerdäki hereketi has çalt we bökdençsiz amala aşyrylýar. Bu sebitleýin söwdanyň integrasiýasyna we kärhanalary sebit we dünýä bazarlaryna birikdirmäge ýardam berýär.

Central Asia Gateway maglumat merkeziniň esasy aýratynlygy - Söwdany ýeňilleşdirmegiň indeksidir (SÝI).

SÝI-i Merkezi Aziýa ýurtlaryna öňdebaryjy tejribe alyşmaga we sebit hem-de milli derejede kesgitlenen maksatlara tarap öňe gidişligini yzygiderli synlamaga mümkinçilik berýär.

Şeýle hem, söwdany ýeňilleşdirmek bilen meşgullanýan edaralara Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky import we eksport amallarynyň aňsatlygyny ölçemäge we deňeşdirmäge mümkinçilik berýär.

Häzirki wagtda, Central Asia Gateway Merkezi Aziýanyň geçelgelerinde ulanylýan söwda maglumatlar boýunça ulag geçelgeleriň görnüşini synagdan geçirýär.

Häzirki wagtda, SÝI-ne we ulag geçelgeleriň görnüşine diňe hasaba alnan ulanyjylar girip bilerler.